jak olejować blat

Jak olejować blat kuchenny?

Wiele osób z nas zasta­na­wia się, w jaki spo­sób zabez­pie­czyć swój blat kuchenny przed znisz­cze­niem. W końcu nie oszu­kujmy się, blat w kuchni jest naj­bar­dziej nara­żoną na znisz­cze­nie czę­ścią w tym pomiesz­cze­niu. Jeżeli chce­cie się dowie­dzieć, w jaki spo­sób utrzy­mać blat kuchenny w dobrym sta­nie, to zapra­szam do prze­czy­ta­nia arty­kułu. 

Jaki wybrać olej do blatu kuchen­nego?

Na początku musisz się zasta­no­wić, jaki wybrać olej do Two­jego kuchen­nego blatu. Pamię­taj o tym, że to, z czego jest zbudowany, ma ogromne zna­cze­nie przy wybo­rze oleju. Od wyboru i typu oleju zależy, w jakim sta­nie i jak zacho­wy­wać się będzie blat po ole­jo­wa­niu. Nie wystar­czy wybrać pierw­szy lep­szy z brzegu. Najlep­szym ole­jem do blatu w kuchni będzie: 

  • olej lniany,
  • olej sło­necz­ni­kowy,
  • olej rze­pa­kowy.
olejowanie blatów kuchennych

Mogą być one tło­czone na zimno, ale naj­le­piej będzie, jeśli kupisz olej w for­mie tak zwa­nej goto­wa­nej. To ozna­cza, że w trak­cie pro­duk­cji był on pod­grzany do kil­ku­dzie­się­ciu stopni Cel­sju­sza. Dzięki takiemu procesowi nie posia­dają żad­nych pro­tein, przez to głę­biej wch­ła­niają się w drewno. Może mieć on kon­takt z żyw­no­ścią, co jest bar­dzo ważne w kuchni.

Pamię­taj, aby nie wybie­rać ole­jów jadalnych, czyli takich nie­prze­two­rzo­nych fabrycz­nie. Jak na przy­kład olej koko­sowy. Na początku da on podobny efekt, jak ten prze­two­rzony, ale nie ma on wyeli­mi­no­wa­nych pro­tein. One po pew­nym cza­sie spo­wo­dują, że war­stwę oleju, którą dasz na blat, zjeł­czeje. Wtedy może poja­wić się pro­blem z nie­przy­jem­nym zapa­chem, któ­rego będzie ciężko się pozbyć.

Ole­jo­wa­nie blatu – krok po kroku

Choć może wyda­wać Ci się to skom­pli­ko­wane, to jest zupeł­nie ina­czej. Ole­jo­wa­nie blatu kuchen­nego to dość pro­sta czyn­ność, trzeba tylko wie­dzieć i pamię­tać o pod­sta­wo­wych rze­czach.

czym olejować blat kuchenny

Na początku powi­nie­neś wyszli­fo­wać i osu­szyć blat. Szli­fo­wa­nie możesz zro­bić ręcz­nie, czyli papie­rem na kostce lub mecha­nicz­nie, czyli szli­fierką. Najlep­szym papie­rem będzie ten o gra­da­cji 220. Gdy już wyrów­nasz blat, to musisz pozbyć się wszyst­kich nie­czy­sto­ści i pyłów powsta­łych w wyniku ście­ra­nia. Możesz do tego użyć suchej ście­reczki.

Gdy blat będzie już suchy i dobrze przy­go­to­wany to zabie­rasz się do malo­wa­nia blatu ole­jem, który wybra­łeś. Naj­le­piej, jeśli będziesz to robić zgod­nie z instrukcją, jaka jest na opa­ko­wa­niu. Ole­jo­wa­nie możesz wyko­nać za pomocą pędzla, wałka lub baweł­nia­nej szmatki. Pamię­taj, aby ruchy ole­jo­wa­nia wyko­ny­wać wzdłuż sło­jów drewna.

Po kil­ku­na­stu minu­tach możesz spraw­dzić, czy nie ma na bla­cie nadmiaru oleju. Jeżeli tak się stało, że olej pozo­stał na bla­cie, to nie pani­kuj. Możesz go zebrać baweł­nianą, niekłaczącą się szmatką. Na opa­ko­wa­niu powinno być napi­sane, jak długo Twój pre­pa­rat schnie. Po dwudziestu czterech godzinach trzeba nało­żyć kolejną war­stwę oleju. Zwy­kle nakłada się jej od dwóch do trzech warstw. 

jak olejować blat drewniany

Błędy przy ole­jo­wa­niu blatu kuchen­nego

Poniżej prezentujemy listę najczęstszych błędów, które pojawiają się podczas olejowana blatu kuchennego:

  1. zbyt mała ilość środka – jeżeli będziemy nakła­dać zbyt małą ilość oleju, to będzie on szyb­ciej zasy­chać, co może spo­wo­do­wać, że będzie on nie­rów­no­mier­nie nało­żony oraz będzie go po pro­stu z mało. Może nie speł­nić wtedy swo­jej funk­cji, tak jak należy;
  2. zbyt duża ilość środka – jeżeli nie usu­niemy nadmiaru oleju to wtedy na powierzchni naszego blatu kuchen­nego, może poja­wić się grudka z oleju. Może to spo­wo­do­wać, że blat będzie wyglą­dać nie­ko­rzyst­nie i nie­este­tycz­nie;
  3. nie­pra­wi­dłowe przy­go­to­wa­nie powierzchni – jeżeli źle wyczy­ścimy i wysu­szymy blat, to olej będzie pod­kre­ślał na nim każdą nie­do­sko­na­łość.
czym olejować blat

Test hydro­fo­biczny

Jeżeli po wszyst­kich czyn­no­ściach nie jesteś pewien, czy Twój blat kuchenny jest dobrze na olejowany, to możesz zro­bić test. Wystar­czy, że po kro­pisz lekko blat po dru­gim ole­jo­wa­niu i wyschnię­ciu, czyli po dwu­dzie­stu czte­rech godzi­nach. Jeżeli dmuch­niesz i kro­ple będą się prze­su­wać po bla­cie, to zna­czy, że wyko­na­łeś swoją pracę bar­dzo dobrze i możesz świę­to­wać swój suk­ces. Jeżeli kro­ple wch­ła­niają się w blat, to zna­czy, że ponow­nie musisz poma­lo­wać blat ole­jem.

5/5 - (Liczba głosów: 20)
Total
0
Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni wpis
jak zamontować blat kuchenny

Jak zamontować blat kuchenny?

Następny wpis
jak dbać o blat drewniany

Jak dbać o blat kuchenny?

Podobne wpisy