jak olejować blat

Jak olejować blat kuchenny?

Wiele osób z nas zasta­na­wia się, w jaki spo­sób zabez­pie­czyć swój blat kuchenny przed znisz­cze­niem. W końcu nie oszu­kujmy się, blat w kuchni jest naj­bar­dziej nara­żoną na znisz­cze­nie czę­ścią w tym pomiesz­cze­niu. Jeżeli chce­cie się dowie­dzieć, w jaki spo­sób utrzy­mać blat kuchenny w dobrym sta­nie, to zapra­szam do prze­czy­ta­nia arty­kułu. 

Jaki wybrać olej do blatu kuchen­nego?

Na początku musisz się zasta­no­wić, jaki wybrać olej do Two­jego kuchen­nego blatu. Pamię­taj o tym, że to, z czego jest zbudowany, ma ogromne zna­cze­nie przy wybo­rze oleju. Od wyboru i typu oleju zależy, w jakim sta­nie i jak zacho­wy­wać się będzie blat po ole­jo­wa­niu. Nie wystar­czy wybrać pierw­szy lep­szy z brzegu. Najlep­szym ole­jem do blatu w kuchni będzie: 

  • olej lniany,
  • olej sło­necz­ni­kowy,
  • olej rze­pa­kowy.
olejowanie blatów kuchennych

Mogą być one tło­czone na zimno, ale naj­le­piej będzie, jeśli kupisz olej w for­mie tak zwa­nej goto­wa­nej. To ozna­cza, że w trak­cie pro­duk­cji był on pod­grzany do kil­ku­dzie­się­ciu stopni Cel­sju­sza. Dzięki takiemu procesowi nie posia­dają żad­nych pro­tein, przez to głę­biej wch­ła­niają się w drewno. Może mieć on kon­takt z żyw­no­ścią, co jest bar­dzo ważne w kuchni.

Pamię­taj, aby nie wybie­rać ole­jów jadalnych, czyli takich nie­prze­two­rzo­nych fabrycz­nie. Jak na przy­kład olej koko­sowy. Na początku da on podobny efekt, jak ten prze­two­rzony, ale nie ma on wyeli­mi­no­wa­nych pro­tein. One po pew­nym cza­sie spo­wo­dują, że war­stwę oleju, którą dasz na blat, zjeł­czeje. Wtedy może poja­wić się pro­blem z nie­przy­jem­nym zapa­chem, któ­rego będzie ciężko się pozbyć.

Ole­jo­wa­nie blatu – krok po kroku

Choć może wyda­wać Ci się to skom­pli­ko­wane, to jest zupeł­nie ina­czej. Ole­jo­wa­nie blatu kuchen­nego to dość pro­sta czyn­ność, trzeba tylko wie­dzieć i pamię­tać o pod­sta­wo­wych rze­czach.

czym olejować blat kuchenny

Na początku powi­nie­neś wyszli­fo­wać i osu­szyć blat. Szli­fo­wa­nie możesz zro­bić ręcz­nie, czyli papie­rem na kostce lub mecha­nicz­nie, czyli szli­fierką. Najlep­szym papie­rem będzie ten o gra­da­cji 220. Gdy już wyrów­nasz blat, to musisz pozbyć się wszyst­kich nie­czy­sto­ści i pyłów powsta­łych w wyniku ście­ra­nia. Możesz do tego użyć suchej ście­reczki.

Gdy blat będzie już suchy i dobrze przy­go­to­wany to zabie­rasz się do malo­wa­nia blatu ole­jem, który wybra­łeś. Naj­le­piej, jeśli będziesz to robić zgod­nie z instrukcją, jaka jest na opa­ko­wa­niu. Ole­jo­wa­nie możesz wyko­nać za pomocą pędzla, wałka lub baweł­nia­nej szmatki. Pamię­taj, aby ruchy ole­jo­wa­nia wyko­ny­wać wzdłuż sło­jów drewna.

Po kil­ku­na­stu minu­tach możesz spraw­dzić, czy nie ma na bla­cie nadmiaru oleju. Jeżeli tak się stało, że olej pozo­stał na bla­cie, to nie pani­kuj. Możesz go zebrać baweł­nianą, niekłaczącą się szmatką. Na opa­ko­wa­niu powinno być napi­sane, jak długo Twój pre­pa­rat schnie. Po dwudziestu czterech godzinach trzeba nało­żyć kolejną war­stwę oleju. Zwy­kle nakłada się jej od dwóch do trzech warstw. 

jak olejować blat drewniany

Błędy przy ole­jo­wa­niu blatu kuchen­nego

Poniżej prezentujemy listę najczęstszych błędów, które pojawiają się podczas olejowana blatu kuchennego:

  1. zbyt mała ilość środka – jeżeli będziemy nakła­dać zbyt małą ilość oleju, to będzie on szyb­ciej zasy­chać, co może spo­wo­do­wać, że będzie on nie­rów­no­mier­nie nało­żony oraz będzie go po pro­stu z mało. Może nie speł­nić wtedy swo­jej funk­cji, tak jak należy;
  2. zbyt duża ilość środka – jeżeli nie usu­niemy nadmiaru oleju to wtedy na powierzchni naszego blatu kuchen­nego, może poja­wić się grudka z oleju. Może to spo­wo­do­wać, że blat będzie wyglą­dać nie­ko­rzyst­nie i nie­este­tycz­nie;
  3. nie­pra­wi­dłowe przy­go­to­wa­nie powierzchni – jeżeli źle wyczy­ścimy i wysu­szymy blat, to olej będzie pod­kre­ślał na nim każdą nie­do­sko­na­łość.
czym olejować blat

Test hydro­fo­biczny

Jeżeli po wszyst­kich czyn­no­ściach nie jesteś pewien, czy Twój blat kuchenny jest dobrze na olejowany, to możesz zro­bić test. Wystar­czy, że po kro­pisz lekko blat po dru­gim ole­jo­wa­niu i wyschnię­ciu, czyli po dwu­dzie­stu czte­rech godzi­nach. Jeżeli dmuch­niesz i kro­ple będą się prze­su­wać po bla­cie, to zna­czy, że wyko­na­łeś swoją pracę bar­dzo dobrze i możesz świę­to­wać swój suk­ces. Jeżeli kro­ple wch­ła­niają się w blat, to zna­czy, że ponow­nie musisz poma­lo­wać blat ole­jem.

5/5 - (Liczba głosów: 20)
Total
0
Shares

Liczba komentarzy: 2

  1. Najpierw dokładnie wyczyść blat i poczekaj, aż wyschnie. Następnie, przy użyciu pędzla lub szmatki, nałóż olej, wykonując ruchy wzdłuż włókien drewna. Pozostaw na kilka godzin, a potem usuń nadmiar oleju.

  2. Znalazłem świetny poradnik na stronie na temat olejowania blatu drewnianego krok po kroku. Dzięki niemu udało mi się prawidłowo zaimpregnować swój blat, który teraz wygląda pięknie i jest dobrze zabezpieczony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni wpis
jak zamontować blat kuchenny

Jak zamontować blat kuchenny?

Następny wpis
jak dbać o blat drewniany

Jak dbać o blat kuchenny?

Podobne wpisy